Projekts "Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm, LLI-110"

Par projektu

2017.gada 1.maijā Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir uzsākusi dalību Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/"Development of Innovative library solutions for different generations in the border region", LLI-110 .

Interreg V-A  Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts – LLI-110  „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/"Development of Innovative library solutions for different generations in the border region".

Atbalstīja – Eiropas Reģionālās attīstības fonds „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam”

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.
Projekta īstenošanas laiks – 01.05.2017. – 28.02.2019.
Projekta kopējās izmaksas – 585 262,94 EUR
Finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai - 263449,92
Finansējums Šauļu pilsētas publiskajai bibliotēkai - 2220643,68
Finansējums Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai - 99169,34
Projekta mērķis: bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana un klientu orientētas pieejas veidošana bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus projekta pārrobežu sadarbības teritorijā.
Overall objective: an improvement of the efficiency of libraries and the customer-oriented approach in library services assuming specifics of different generations of customers living in or visiting a cross border (CB) cooperation area of the project.
Plānotie projekta rezultāti:
1. Modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviešot pašapkalpošanās un drošības sistēmas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas bērnu bibliotēkā.
2. Paaugstināta personāla kapacitāte.
3. Noorganizēts interaktīvās spēles konkurss starp projektā iesaistīto pilsētu komandām;
4. Apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkā.
5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem (preses relīzes, publikācijas, informatīvie pasākumi, u.c.)
Outputs: participating libraries improved the efficiency of public services, introduced new solutions and services, enhanced capacity and cooperation.
Rezultāti: iesaistītās bibliotēkas uzlabo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, ievieš jaunus risinājumus un pakalpojumus, uzlabo kapacitāti un sadarbību.

Atbalstīja – Eiropas Reģionālās attīstības fonds „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam”

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.

Projekta īstenošanas laiks – 01.05.2017. – 31.08.2019.

Projekta kopējās izmaksas – 585 262,94 EUR

Finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai - 263449,92

Finansējums Šauļu pilsētas publiskajai bibliotēkai - 2220643,68

Finansējums Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai - 99169,34

Projekta mērķis: bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana un klientu orientētas pieejas veidošana bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus projekta pārrobežu sadarbības teritorijā.

Overall objective: an improvement of the efficiency of libraries and the customer-oriented approach in library services assuming specifics of different generations of customers living in or visiting a cross border (CB) cooperation area of the project.

Plānotie projekta rezultāti:

  1. Modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviešot pašapkalpošanās un drošības sistēmas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas bērnu bibliotēkā, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un bērnu bibliotēkā "Vecliepājas rūķis", inovatīvi risinājumi Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā.
  2. Paaugstināta personāla kapacitāte.
  3. Noorganizēts interaktīvās spēles konkurss starp projektā iesaistīto pilsētu komandām;
  4. Apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkā.
  5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem (preses relīzes, publikācijas, informatīvie pasākumi, u.c.)

Outputs: participating libraries improved the efficiency of public services, introduced new solutions and services, enhanced capacity and cooperation.

Rezultāti: iesaistītās bibliotēkas uzlabo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, ievieš jaunus risinājumus un pakalpojumus, uzlabo kapacitāti un sadarbību.