Kā kļūt par lasītāju

Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas lasītāju var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas vēlas izmantot LCZB vai tās filiālbibliotēku krājumu, datubāzes un sistēmas.

  • Lasītājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Lai par bibliotēkas lasītāju kļūtu juridiska persona, par bibliotēkas lasītāju reģistrē fizisku personu, kuru pilnvarojusi attiecīga juridiska persona.
  • Lasītājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu, ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām.
  • Reģistrējoties bibliotēkā, lasītājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un  jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.
  • Reģistrētam bibliotēkas lasītājam bez maksas tiek izsniegta lasītāja karte, kas jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē. Lasītāja karte nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
  • Lasītāja karti nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā ir jāatjauno. Kartes atjaunošanas maksa ir Euro 1.50
  • Reģistrējoties Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā vai jebkurā tās filiālbibliotēkā, lasītājs iegūst tiesības izmantot bibliotēku sniegtos  pakalpojumus.
  • Reģistrēts bibliotēkas lasītājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai iespieddarbus vai citus dokumentus no attiecīgās bibliotēkas abonementa  un uz vietas izmantot lasītavu krājumus.
  • Mainot uzvārdu un dzīves vietu, lasītājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.
  • Bibliotēkas lasītājam ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.
  • Uz mājām izsniegto dokumentu lietošanas termiņš – viens mēnesis.