Videonovērošana

Informēšana par personu datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Zivju iela 7, Liepāja, tālrunis 63424570, elektroniskā pasta adrese: biblioteka@liepaja.lv
Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana, datu subjekta vai citu fizisko personu vitālo interešu aizsardzība  (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) un f)apakšpunkts).
Personas datu iespējamie saņēmēji – Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēkas IT resursu attīstības departamenta vadītāja un datortīkla administrators (videonovērošanas veikšanai, videonovērošanas sistēmas uzturēšana) un pēc nepieciešamības: tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes.
Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Informācija par Bibliotēkas telpās veikto videonovērošanu, saistībā ar personu datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Zivju iela 7, Liepāja, tālrunis 63424570, elektroniskā pasta adrese: biblioteka@liepaja.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana, datu subjekta vai citu fizisko personu vitālo interešu aizsardzība  (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) un f)apakšpunkts).

Personas datu iespējamie saņēmēji – Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēkas IT resursu attīstības departamenta vadītāja un datortīkla administrators (videonovērošanas veikšanai, videonovērošanas sistēmas uzturēšana) un pēc nepieciešamības: tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.